Adatkezelési Tájékoztató

Kérem, hogy figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatást, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy az adatkezelés során a hatályos adatkezelési jogszabályok, illetve a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően járjak el.

Az alábbiakban adatkezelési tájékoztatást nyújtok az általam, mint adatkezelő által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése során követett gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. Preambulum

1.1. Adatkezelő a https://gondoskodjmagadrol.hu honlapján információkat, cikkeket tesz közzé a tevékenysége vonatkozásában.

2. Fogalmak

2.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2.2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.3. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

2.4. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Jelen Szabályzat értelmezésében adatkezelés különösen az egyes adatkezelési műveletekkel kapcsolatos döntések meghozatala, utasítások kiadása.

2.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.6. Adatigénylő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja..

2.7. Hozzájárulás: Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.8. Tiltakozás: Érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.9. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Jelen Szabályzat értelmezésében adatfeldolgozás különösen minden olyan, érdemi döntést nem igénylő technikai adatkezelési művelet, amit az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozó végez.

2.10. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

2.11. Adathordozó: az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ide értve az iratokat is.

2.12. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.15. Célhoz kötöttség: személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. A 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

2.16. Tisztességes és törvényes adatkezelés: az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

2.17. Adattakarékosság elve: az adatkezelési rendszerek tervezésekor, illetve működésük során biztosítani kell azt, hogy minimális mértékben kerüljön sor személyes adatok kezelésére.

2.18. Pontosság elve: pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük a kezelt személyes adatoknak. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés célja szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre kerüljenek.

2.19. Korlátozott tárolhatóság elve: a kezelt adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelési céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

2.20. Integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

2.21. Elszámoltathatóság: az adatkezelő felelős az adatkezelési folyamatának törvényben leírtak szerinti megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. Minden szervezetnek ki kell alakítania és működtetni kell egy adatrögzítési értesítési rendszert, amelybe be kell rögzíteni az összes ismert sérelmet. A közepes és magas kockázatú adatvédelmi incidenseket 72 órán be kell jelenteni a felügyeleti hatóságnak, valamint megfelelő kárenyhítési és érintettek tájékoztatására irányuló lépést meg kell tenni.

2.22. Honlap: www.gondoskodjmagadrol.hu (továbbiakban Honlap).

3. Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: PROMIND Bt
Székhely: 1133 Budapest, Vág utca 7. 6/31.
Elektronikus levelezési cím: eva [kukac] gondoskodjmagadrol [pont] hu.

További adatok az Impresszum oldalon érhetők el.

4. Kezelt adatok

4.1. A megrendelés, vásárlás során megadott adatok: megrendelésre, (később vásárlásra) a Honlapon megjelentek szerint van lehetőség, melynek során Érintett az adott megrendelési űrlapon feltüntetett személyes adatait köteles megadni Adatkezelő részére.

4.2. Elektronikus levélcímek felhasználása: Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak a 4.3. pontban meghatározott módon használja fel tájékoztató vagy reklám e-mail küldésére.

4.3. Az e-mail címek kezelése elsősorban Érintett azonosítását, a szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja.

4.4. A feliratkozáskor kért és kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, IP cím, e-mail kliens típusa, a feliratkozás dátuma, a feliratkozás állapota.

4.5. A megrendeléskor kért és kezelt adatok köre: a megrendelő cég, magánszemély, vagy egyéb szervezet neve, lakcím/székhely/telephely adatai, telefonszám és a megrendelés speciális – szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen – adatai. Érzékeny (egészségi állapottal kapcsolatos) adatokat kizárólag élet- és egészségbiztosítások esetében kérünk be, s továbbítjuk a kockázatelbíráló/vállaló biztosítóhoz. Ezeket az adatokat a továbbiakban nem tároljuk, az adatkezelés átkerül a biztosítóhoz.

4.6. A feliratkozás és a rendelés során további adatok kerülhetnek tárolásra például, de nem kizárólagosan dátumok, határidők, aktivitások adatai.

4.7. Az adatkezelőkről az Impresszum oldalon tájékozódhatsz.

4.8. Az adatok törléséről az Érintett jogai részben tájékozódhat.

4.9. A szolgáltatás promóciója érdekében Facebook hirdetéseket használ/hat/ok.

4.10. A honlap forgalmának mérése érdekében a Google Analytics, Webmester eszközök és Trends szolgáltatásait használom.

4.11. A honlap biztonsága növelése érdekében „Etikus hacker” – WebShield – szolgáltatását veszem igénybe.

5. Hírlevél

5.1. A Honlapon Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra, melynek segítségével Érintett elektronikus leveleket kap és így nyomon követheti a Honlapon történő változásokat, a megjelenő cikkeket, híreket, illetve tájékozódhat a honlap témaköreivel kapcsolatos lehetőségekről.

5.2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-a rögzíti értelmében hírlevél kizárólag Érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával küldhető.

5.3. Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a minden hírlevélben megtalálható leiratkozás (más néven is szerepelhet) hivatkozásra történő kattintással, vagy Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). Ebben az esetben Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg Érintettet. Levelezési cím az Impresszum oldalon érhető el.

5.4. A törlési kérelem sikertelensége estén (kifejezetten, de nem kizárólag, technikai hiba esetén) Érintett a Honlapon megadott elérhetőségeken kérheti az adatbázisból való törlését a megfelelő adatai megjelölése mellett.

6. Technikai adatok, cookie

6.1. Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket külső szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen, de nem kizárólagosan a látogatás dátuma és időpontja, Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.

6.2. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá.

6.3. Adatkezelő, illetve Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében Érintett számítógépén kis adatcsomagot, úgynevezett sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, Adatkezelőnek és Szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

6.4. Adatkezelő a következő cookie-t használja:
– biztonsági cookie.
– átmeneti (session) cookie: Érintett látogatása után automatikusan törlődnek.
– állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

6.5. Ezek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre.

6.6. Adatkezelő Érintett első látogatáskor Érintett engedélyét kéri a sütik használatához.

6.7. A különböző böngészőkben megtalálható Segítség funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy Érintett saját böngészőjében
– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadhat el új cookie-kat,
– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

6.8. Adatkezelő számára a Google Analytics szoftver segíti a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről a Google Analytics ad részletes felvilágosítást Érintett részére: www.google.com/analytics/

6.9. A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használ/hat/ja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok Adatkezelőtől.

6.10. Amennyiben Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

6.11. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak: A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

7. Adatkezelés célja

7.1. Adatkezelő Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevelek (újdonságok, lehetőségek, eDM) küldése, a megrendelések teljesítése, kapcsolattartás, a létrejött szerződések feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja és kezeli.

7.2. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Honlap technikai fejlesztése.

7.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

7.4. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8. Adatkezelés jogalapja

8.1. Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, illetve szerződéses kötelezettség: a biztosítási szerződés teljesítésének előkészítése.

8.2. Érintett a Honlap használatával, regisztrációjával, megrendelésével elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

8.3. Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

8.4. A Honlap oldalai úgy kerültek elkészítésére, hogy valamennyi látogató anélkül látogathassa meg azt, hogy akaratán kívül felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt adna magáról.

8.5. Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

8.6. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, azaz Érintett felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

9. Érintett jogai

9.1. Tájékoztatáshoz való jog: Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

9.2. Adatkezelő Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

9.3. Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelőhöz fordulhat az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken.

9.4. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza Érintett személyes adatainak körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9.5. Érintett bármikor jogosult adatainak helyesbítését kérni. A helyesbítés ingyenes. A helyesbítésre lehetősége van minden, Adatkezelő által küldött e-mailben szereplő “itt tudod módosítani” (más néven is szerepelhet) hivatkozásra kattintva, vagy Adatkezelő részére küldött adatmódosítási kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). Levelezési cím az Impresszum oldalon érhető el.

9.6. Érintett bármikor jogosult adatainak törlését kérni. A törlés ingyenes. A helyesbítésre lehetősége van minden, Adatkezelő által küldött e-mailben szereplő “kattints ide a leiratkozáshoz” (más néven is szerepelhet) hivatkozásra kattintva, vagy Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). Ebben az esetben Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg Érintettet. Levelezési cím az Impresszum oldalon érhető el.

9.7. Törlés kérése esetén, ha a kérelmező feliratkozó, akkor a visszavonástól számított 30 napon belül az adatai törlésre kerülnek.

9.8. Törlés kérése esetén, ha a kérelmező vásárló, akkor az arra vonatkozó törvényeknek megfelelő idő letelte után törölhetők az adatai.

9.9. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

9.10. A törlésről, helyesbítésről Érintettet Adatkezelő értesíti.

9.11. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő a Tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

9.12. Az adathordozhatósághoz való jog alapján Érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, illetve kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz, ha ez technikailag megvalósítható.

9.13. Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelőtől a róla kezelt adatokról , az Impresszumban megadott elérhetőségeken.

9.14. Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján
– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
+ 36 1 391-14-00,
ugyfelszolgalat [kukac] naih [pont] hu) fordulhat vagy
– bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

10. Nyilatkozat az adatkezelésről

11.1. Adatkezelő kizárólag engedély alapú e-mail marketinget végez.

10.2. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy adatkezelői tevékenységét a mindenkori adatkezelési előírásoknak megfelelően végezze.

11. Egyéb

11.1. A honlap tulajdonosa mindenek előtt a Biztosítási Törvény  171. A biztosításközvetítőkkel és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyekkel kapcsolatos titokvédelmi szabályoknak megfelelően dolgozik, különös tekintettel a törvény 379-381. § rendelkezéseire:

379. § (1) A biztosításközvetítő az ügyfelek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek.
Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, a biztosítás fenntartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltól eltérő célból végzett adatkezelést a biztosításközvetítő csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet.
A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.
(3) A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a biztosításközvetítő tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosításközvetítővel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
380. § A biztosításközvetítő, valamint annak tulajdonosa, a biztosításközvetítői vállalkozásban részesedést szerezni kívánó személy, a vezető állású személy, valamint a biztosításközvetítő alkalmazottja, megbízottja vagy a biztosításközvetítővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy köteles a biztosító és a biztosításközvetítő működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot – időbeli korlátozás nélkül – megőrizni.
381. § A 137-143. §-ban, és a 145-147. §-ban meghatározott rendelkezéseket alkalmazni kell a biztosításközvetítők esetében is azzal, hogy ahol az adott rendelkezés biztosítót nevesít, azon a biztosításközvetítőt kell érteni.
381/A. §3 Beiktatta: 2017. évi CXLV. törvény 185. §. Hatályos: 2018. II. 23-tól.

A 379-381. § rendelkezéseit a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyek esetében is megfelelően alkalmazni kell.

11.2. További információk az Impresszum oldalon.